Học Cờ Vua: Thế Cờ Chiếu Hết, Mate Boden Schulder Boden, London 1983

Học Cờ Vua: Thế Cờ Chiếu Hết


Nguồn: Sunday Chess TV
Văn Nhuận biên tập

Check Also

dạy học cờ vua cho trẻ em

Học cờ vua: Bẫy Chết Hậu Dành Cho Trắng

Học cờ vua: Bẫy Chết Hậu Dành Cho Trắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *